^Back To Top

Стратегія розвитку

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ  ДОШКІЛЬНИЙ  НАВЧАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД  №2

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

 

 

 

 

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ  ТДНЗ №2 

2021-2026

 

 

СХВАЛЕНО

педагогічною  радою

протокол №____

від________2020р.

 

 

 

 

 ВСТУП

Дитина не може чекати щастя.

Вона хоче і має бути щасливою сьогодні, зараз.

Шалва Амонашвілі

 

В умовах глобальних змін на часі модернізація змісту дошкільної освіти, гуманізація її цілей та принципів, переорієнтація на розвиток особистості дитини як основний ресурс, що визначає поступальний рух суспільства.

Дошкільна освіта як перша самостійна ланка має гнучко реагувати на сучасні соціокультурні запити, збагачувати знання дитини необхідною якісною інформацією, допомагати їй реалізувати свій природний потенціал, орієнтуватися на загальнолюдські й національні цінності, що, у свою чергу, свідчить про необхідність вироблення нових вимог до системи освіти ЗДО.

Діяльність Тернопільського дошкільного навчального закладу №2 Тернопільської міської ради Тернопільської області (ясла-сад комбінованого типу) спрямована на забезпечення якісної і доступної освіти, формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття соціального досвіду відповідно до Базового компонента дошкільної освіти. Це забезпечується створенням умов для життєтворчості і самореалізації кожної дитини, незалежно від стану її здоров’я, наявності інтелектуального або фізичного порушення, певних потреб тощо.

Концепція розвитку дошкільного навчального закладу базується на засадах:

  • визнання самоцінності дошкільного дитинства, його особливої ролі в розвитку особистості;
  • пріоритет повноцінного проживання дитиною сьогодення у порівнянні з підготовкою до майбутнього етапу життя;
  • повага до дитини, врахування індивідуального особистого досвіду дошкільника;
  • збалансованості набутих знань, умінь, навичок, сформованих бажань, інтересів, намірів та особистісних якостей і вольової поведінки дитини;
  • компетентнісний підхід до розвитку особистості, збалансованості набутих знань, умінь, навичок, сформованих бажань, інтересів, намірів та особистісних якостей і вольової поведінки дитини;
  • поваги до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливого ставлення до історико-культурного надбання України;
  • створення сприятливих умов для формування особистісної зрілості дитини, її базових якостей;

         Стратегія розвитку дошкільного навчального закладу визначає основні напрями, пріоритети, завдання та їх реалізацію засобами кадрової, соціальної політики, управлінням і фінансуванням, структурними і змістовними змінами в розвитку закладу дошкільної освіти. Планування розвитку навчальної системи дошкільного закладу до 2025 року зумовлено необхідністю змін, спрямованих на підвищення якості і конкурентоспроможності закладу, вирішення стратегічних завдань, що стоять перед закладом в нових економічних і соціокультурних умовах.

  1. Паспорт Стратегії  розвитку

 Назва

Стратегія  розвитку Тернопільського дошкільного навчального закладу  №2 Тернопільської міської ради

Необхідність створення Стратегії  розвитку

Удосконалення змісту діяльності  ТДНЗ  №2

Нормативно-правова база

- Конституція України;

- Закони України:

- «Про освіту»;

- «Про дошкільну освіту»;

- «Про охорону дитинства»;

- «Про захист персональних даних»;

- «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивної освіти»;

- Положення про дошкільний навчальний заклад;

- інші законодавчі та підзаконні акти у сфері освіти і науки, рішення (розпорядження) засновника або уповноваженого ним органу, власних установчих документів.

Розробники Стратегії

 Колектив Тернопільського   дошкільного навчального закладу  №2

Авторський колектив

Завідувачка Безкоровайна Н.І.

Вихователь-методист Стадник І.С.

Методист з інклюзивного навчання Климюк Т.М.

Мета

Оновлення  змісту дошкільної освіти відповідно до освітніх тенденцій сьогодення та забезпечення потреби дітей у якісній освіті.

Стратегічні завдання розвитку ДНЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Збагатити ресурсну базу ДНЗ, удосконалити стратегію і тактику побудови динамічного розвивального середовища, яке сприятиме самореалізації дитини в різних видах діяльності і  в якому кожна дитина почуватиметься у безпеці і комфортно. Складовою такого середовища є захист дітей від булінгу (цькування).

2.Вдосконалити інклюзивне освітнє середовище через універсальний дизайн та розумне пристосування його до потреб дітей.

3.Стимулювати педагогів до підвищення освітнього та професійного рівня.

4.Організувати діяльність щодо підвищення професійної культури молодих педагогів, удосконалити навички педагогів щодо організації психолого-педагогічної допомоги та підтримки дитини.

5.Оновити зміст освітнього процесу через використання мультимедійних технологій,       упроваджуючи інноваційні психолого-педагогічні методики та технології, моделюючи освітній процес на основі проєктної діяльності, спрямованої на формування ключових компетенцій дошкільників.

6. Забезпечити внутрішній  моніторинг якості освіти.

7.Визначити та впровадити систему роботи з дітьми, які не охоплені дошкільною освітою.

8.Модернізувати обладнання харчоблоку, урізноманітнити приготування страв.

9.Підвищити компетентність батьків з питань формування ключових соціальних компетенцій дошкільників у процесі поглибленої взаємодії з педагогами дошкільного закладу.

10.Забезпечити конкурентоздатність ДНЗ.

Терміни реалізації 

2020 – 2025 роки

Зміст

Вступ

1. Паспорт

3. Мета

4.Напрямки та завдання розвитку дошкільної  освіти 

5. Проєкти з реалізації завдань Стратегії розвитку

Ресурсне забезпечення

-       бюджетне фінансування;

-       позабюджетне фінансування;

-       цільові кошти.

 

Розширення джерел фінансування закладу (благодійна та спонсорська допомога).

Очікувані результати реалізації Стратегії

 

В результаті реалізації Стратегії очікується, що:

·        Оновиться зміст дошкільної освіти: якість та доступність дошкільної освіти для кожної дитини відповідного віку та можливостей.

·        Будуть забезпечені умови для творчої самореалізації  і вільного розвитку кожної дитини.

·        Буде створено позитивний імідж дошкільного закладу, основа для його подальшого розвитку.

·        Кожен член педагогічного колективу матиме можливість для максимального самовираження, самореалізації.

·        Батьки дійсно стануть рівноправними  учасниками  виховного процесу.

 

Для вирішення завдань, окреслених стратегією розвитку, визначено чотири основних напрями розвитку, що відображені у розділах:

1.Комфорт та безпечні умови освітнього середовища закладу, вільне від     будь-яких форм насильства та дискримінації; інклюзивне, корекційне, розвивальне та мотивуюче до навчання.

  1. Система оцінювання освітньої діяльності здобувачів освіти.
  2. Кадрове забезпечення закладу освіти; підвищення рівня компетенції педагогів.

4.Управлінська діяльність: стратегія і планування в ЗДО.

 

ПРОЄКТ «СУЧАСНЕ СЕРЕДОВИЩЕ»

Мета проекту:

- створення безпечних умов для перебування вихованців та працівників в дошкільному закладі;

- функціональний дизайн освітнього середовища закладу освіти,  що дозволяє максимально ефективно використовувати приміщення в освітньому процесі;

- організація освітнього процесу на принципах партнерства, вільного  від будь-яких форм насильства та дискримінації;

 - забезпечення доступності здобуття дошкільної освіти,  зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дітей з раннього віку та проводення системної корекційної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, урізноманітнення  форм спілкування з батьками.

 

№ з/п

Шляхи реалізації

терміни

виконавці

1.

 

 

Підтримувати належні санітарно-гігієнічні умови в закладі освіти для догляду, виховання, навчання та розвитку дітей.

2020-2025

Працівники

 

 

2.

 Виконувати комплекс заходів з охорони праці та правил безпеки:

-навчання працівників з ОП та безпеки життєдіяльності відповідальних за технічний стан,

-перевірка захисного заземлення, опору ізоляції, протипожежної сигналізації,

- повірка, перезарядка засобів пожежогасіння,

- санітарно-технічна розчистка зелених насаджень та зрізування аварійних дерев,

- проведення профілактичних бесід з безпеки життєдіяльності,

-проведення планових медичних профілактичних оглядів працівників закладу,  

- організація тематичних тижнів знань безпеки життєдіяльності та безпеки дитини,

- створення здоров’язбережувального середовища в дошкільному навчальному закладі.

2020-2025

Завідувач,

заступник завідувача з господарства

 

 

 

 

 

 

Відповідальні з ОП

Сестра мед. старша

Вихователь – методист

Учасники освітнього процесу

3.

 

Розширити мережу Інтернету по всьому закладу.

2021

Адміністрація

4.

Забезпечити методкабінет  комп’ютером, ламінатором, кольоровим принтером.

2022

Адміністрація

5.

Доукомплектувати  всі  вікові групи та кабінети фахівців засобами ІКТ: телевізорами, ноутбуками та вогнегасниками.

2021

Адміністрація

6.

Придбати зволожувачі повітря для кожної групи.

2021

Адміністрація

7.

Придбати сонцезахисні ролети в музичну залу.

2022

Адміністрація

8.

Поновити в музичній залі дитячі музичні інструменти, ляльки для театралізованої діяльності.

2021-2022

Музичні керівники

9.

Оновити спортмайданчик сучасним спортивним обладнанням.

2023

Адміністрація

10.

Оновити  ігрові майданчики кожної групи сучасним ігровим обладнанням.

2023-2025

Адміністрація

11.

Придбати інтерактивні дошки для роботи з дітьми старших груп;  бізіборди  -- для молодших дошкільників.

2024-2025

Адміністрація

12.

Обладнати групи «стіною, яка говорить».

2022-2024

Адміністрація

13.

Наповнити навчальну базу груп:

- великими комплектами  «Лего»,

- розвиваючими іграми В.Воскобовича;

- логічними  блоками  Дьєнеша;

- паличками Х.Кюїзенера;

- розвиваючими кубиками Нікітіних.

2021-2023

Адміністрація

14.

Організовувати роботу психологічної служби з метою дотримання етичних норм, поваги до гідності, прав і свобод людини.

2020-2025

Практичний психолог ДНЗ

15.

 Взаємодіяти з органами та службами щодо захисту прав дітей, правоохоронними органами, у тому числі залучати їх до заходів із запобігання булінгу, іншому насильству

2020-2025

Завідувач,

Соціальний педагог, вихователь-методист

16.

 

 

 

 

 

1.1. Забезпечувати обов’язковість здобуття дошкільної освіти дітьми п’ятирічного віку               (З У «Про дошкільну освіту»). Здійснювати зарахування дітей до закладу освіти відповідно до загальнодержавної електронної реєстрації дітей.

2020-2025

Адміністрація

 

17.

Забезпечувати психолого-педагогічний супровід дошкільників з ООП в інклюзивних групах

2020-2025

КППС

 

 

18.

Проводити «уроки толерантності», наради, консультації з питань узгодження дій та створення єдиних підходів до інклюзивного навчання дітей з ООП.

2020-2025

 Завідувач, методист з  корекційної роботи

19.

Розвивати зв’язок з родинами вихованців з особливими освітніми потребами, залучати їх до команди супроводу. 

2020-2025

Завідувач, методист з  корекційної роботи,КППС

20.

 

 

 

Співпрацювати з інклюзивно-ресурсним центром, з інститутом спеціальної педагогіки АПН України, громадськими організаціями та реабілітаційними центрами.

 

2020-2025

Завідувач, методист з  корекційної роботи

 

ПРОЄКТ «Система оцінювання освітньої діяльності здобувачів освіти»

 

Мета проєкту:

- допомога дитині у соціалізації  в доросло-дитячому співтоваристві;

- формування основних компетентностей, наскрізних умінь та навичок  в освітньому процесі, реалізовуючи принцип дитиноцентризму;

- сприяння міжособистісному спілкуванню дітей з особливими освітніми потребами з ровесниками;

- застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти.

 

№ з/п

Шляхи реалізації

терміни

виконавці

1.

Організовувати сучасний освітній простір  відповідно до Базового компонента дошкільної освіти з метою формування всебічно розвиненої особистості, соціально адаптованої, мобільної, налаштованої на позитивне освоєння світу, здоровий спосіб життя.

2020-2025

Адміністрація,

учасники освітнього процесу

2.

Проводити психолого-педагогічну діагностику та супровід новоприбулих дітей щодо адаптації до нових умов.  

2020-2025

Практичний психолог, вихователі

3.

Надавати інформацію батькам про режим роботи закладу та розпорядок дня дитини. Проводити анкетування батьків новоприбулих дітей щодо готовності малюків до перебування в дошкільній установі.

2020-2025

Практичний психолог, вихователі

4.

Здійснювати психологічну та корекційну допомогу  батькам дітей, які мають особливі освітні потреби.

2020-2025

Практичний психолог, вихователі

5.

Дотримуватись норм Санітарного регламенту для закладів дошкільної освіти. Впроваджувати здоров’язбережувальні технології в освітній процес

2020-2025

Адміністрація,

учасники освітнього процесу

6.

Забезпечувати спрямованість освітнього процесу з максимальним врахуванням здібностей та потреб, інтересів і можливостей кожної дитини.

2020-2025

Адміністрація,

учасники освітнього процесу

7.

Забезпечувати індивідуально-диференційо-ваний підхід до дітей, підтримувати атмосфе-ру успіху в освітньому процесі, позитивний мікроклімат в інклюзивних групах.

2020-2025

Учасники освітнього процесу

8.

Розвивати мотиваційну сферу дитячої особистості з метою готовності дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання.

2020-2025

Учасники освітнього процесу

9.

Проводити консультації, зустрічі з батьками щодо готовності дитини до навчання в школі.

2020-2025

Учасники освітнього процесу

10.

Створити розділ на вебсайті закладу «Школа майбутнього першокласника» для розміщення важливо необхідної інформації та практично-зорієнтованих порад для батьків майбутніх першокласників.

2021-2022

Адміністрація,

учасники освітнього процесу

11.

Здійснювати аналіз результатів і динаміки навчальних досягнень вихованців.   

Виявляти особисті досягнення вихованців для подальшого розвитку їхніх здібностей.

2020-2025

Всі учасники освітнього процесу

 

 

ПРОЄКТ  «Кадрове забезпечення закладу освіти»

Мета проєкту:

 - оптимізація кадрового забезпечення навчального закладу;

 - оновлення змісту і форм професійної діяльності педагогічних працівників;

 - підготовка та підтримка компетентного педагога.

№ з/п

Шляхи реалізації

терміни

виконавці

1.

Формувати штат закладу, залучаючи кваліфікованих педагогічних та інших працівників відповідно до штатного розпису та освітньої програми.

2020-2025

 

 

Завідувач

2.

Створити умови для професійного  самовдосконалення педагогічних працівників: - використання передових педагогічних методик, освітніх  технологій;

- моделювання освітнього процесу на основі проєктної діяльності;

- оновлення навчальних приміщень, використання мультимедійних пристроїв.     

 

 

2021-2022

2023-2024

2020-2025

Завідувач, методисти

3.

Проводити навчальні семінари, тижні педагогічної майстерності, майстер-класи, презентації творчих напрацювань, круглі столи, педради-дискусії.  Своєчасно надавати різноманітні інформаційні послуги та консультації.

2020-2025

Завідувач, методисти, педагоги

4.

Вивчати, узагальнювати та впроваджувати власні ідеї найкращих педагогічних працівників закладу освіти.

2020-2025

Завідувач, методисти

5.

Залучати педагогічних працівників до участі у фахових  та методичних заходах Міжнародного, Всеукраїнського, міського та обласного рівнів.

2020-2025

Завідувач, методисти

6.

Інформувати педагогічних працівників про постійну курсову перепідготовку, планувати підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

2020-2025

 

Завідувач, методисти

7.

Підвищувати кваліфікаційний рівень педагогів  шляхом атестації відповідно до Типового положення про атестацію.

2020-2025

Атестаційна комісія

8.

Участь педагогів у виборі та обговоренні  програм і методичних посібників.

2020-2025

Педагоги

9.

Порушити клопотання перед  органами управління освіти щодо нагородження працівників з нагоди  професійних свят, ювілейних дат, за високий професіоналізм у роботі, добросовісне виконання посадових обов’язків, вагомий внесок у справу навчання і виховання підростаючого покоління.

2020-2025

Завідувач, методисти

 

 

ПРОЄКТ «Управлінська діяльність»

Мета проєкту:

-  створення та підтримка атмосфери довіри, інформаційної прозорості, конструктивної співпраці між учасниками освітнього процесу та громадою;

- проведення внутрішнього  моніторингу якості освіти.

 

№ з/п

Шляхи реалізації

терміни

виконавці

1.

Створити систему моніторингу динаміки зростання професійного і  творчого потенціалу педагогічних працівників.

2021

Завідувач, методисти

 

2.

Організувати співпрацю з установами та закладами, які надають освітні послуги з підвищення кваліфікації (ТКМЦНОІМ,  ТОКІППО тощо).

2020-2025

Завідувач

3.

Здійснювати річне планування та відстеження його результативності відповідно до стратегії розвитку та з урахуванням освітньої програми закладу.

2020-2025

Завідувач, методисти

4.

Розподілити обов’язки та повноваження між адміністрацією закладу освіти для забезпечення ефективного управління закладом освіти та вдосконалення якості освітньої діяльності.

2020

Завідувач

5.

Здійснювати самооцінювання якості освітньої діяльності.

2020-2025

Всі учасники освітнього процесу

6.

 

 

 

Створити у закладі систему інформаційного забезпечення (у тому числі електронний документообіг) та автоматизоване середовище для роботи з даними.

2021-2022

 

 

Завідувач

 

 

 

7.

Утримувати у належному стані будівлю, приміщення, обладнання закладу освіти.

2020-2025

Заступник завідувача з господарства

8.

Створити умови для формування відкритого

освітнього середовища через залучення учасників освітнього процесу до різноманітних  заходів поза межами закладу: фестивалі, екскурсії, відвідування установ культури тощо.

2020-2025

Завідувач

 

 

9.

 Створити психологічно комфортне середовище, яке забезпечує конструктивне спілкування учасників освітнього процесу та сприяє формуванню їх взаємної довіри.

2020-2025

Завідувач,

практичний психолог,

методисти

10.

Оприлюднювати інформацію про свою діяльність на відкритих загальнодоступних ресурсах.

2020-2025

Завідувач,

відповідальний за сайт

 

 

 

 

 

© 2019-2020.