^Back To Top

СТАТУТ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №2

                                                                                                                 Додаток 1

                                                                                                                 до рішення

                                                                                                                Тернопільської міської ради

                                                                                                                 від 24.02.2017р.

                                                                                                                 №7/14/15

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №2 ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопіль 2017

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №2 ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі - дошкільний заклад) створено на підставі рішення Виконавчого комітету Тернопільської міської ради народних депутатів від 20.07.1995р. №568. є правонаступником дошкільного виховного закладу №2 міста Тернополя.

1.2. Місцезнаходження: 46022 Україна, Тернопільська область, місто Тернопіль, вулиця Лесі Українки, будинок 10б.

1.3. Засновником ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №2 ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ є Тернопільська міська рада.
     Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.4. Дошкільний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України Про освіту" 23 травня І991 року №1060-ХІІ Редакція від 04. 08. 2015. "Про дошкільну освіту " 11 липня 2001 року №2628-ІІІ Редакція від 04.08.2015, Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі Положення), ствердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. N 305. іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

         1.5. Дошкільний заклад є юридичною особою, мас печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами.

1.6. Головною метою дошкільного закладу с забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.7. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей, формування їх особистості; розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.
         Навчально-виховний процес у спеціалізованих групах дія дітей з вадами мови та слуху, а також дітей з ООП, які відвідують інклюзивні групи, здійснюється за окремими програмами і методиками, розробленими на основі Державної Базової програми, та затвердженими в установленому порядку.
         У таких групах проводиться корекційно-відновлювальна робота з предметно-практичного навчання, соціально-побутової та комунікативної діяльності, просторової орієнтації розвитку слухового, зорового, дотикового сприймання, формування замовлень

1.8. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним Статутом

1.9. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою  за:

 • реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту";
 • забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;
 • дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази;

1.10. Взаємовідносини між дошкільним закладом і юридичними і фізичними особами визначаються правочини, що укладені між ними.

 1. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

2.1. Дошкільний заклад розрахований на 225 місць

2.2. У дошкільному закладі функціонують групи:

 • загального розвитку (з інклюзивною формою навчання);
 • спеціалізовані (для дітей з вадами мови та слуху)

2.3. Дошкільний заклад має групи з денним 10.5-ти годинним перебуванням дітей та цілодобові групи. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється у вересні поточного року.

2.4. Наповнюваність груп дітьми становить: загальних груп з інклюзивною формою навчання – до 3-х дітей з ООП, та 15 дітей загального розвитку.

2.5.Для зарахування дітей у групу компенсуючого типу та дітей з ООП. які відвідують інклюзивні групи, у дошкільний заклад необхідно надати:

 • Заяву батьків або осіб, які їх заміняють;
 • Медичну довідку про стан здоров'я дитини:
 • Медичну довідку про епідеміологічне оточення;
 • Документи для встановлення пільгової батьківської плати (за наявності);
 • Свідоцтво про народження дитини;
 • Висновок медико-психолого-педагогічної комісії;
 • Направлення Управління освіти і науки Тернопільської міської ради;

Під час прийому дитини до дошкільного закладу завідуючий зобов’язаний ознайомити батьків або осіб, які їх замінюють, із цим Статутом, іншими документами, що регламентують діяльність дошкільного закладу.

2.6. За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись:

 • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
 • на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі.
 • у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

Адміністрація дошкільного закладу зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють про відрахування дитини не менше, як за 10 календарних днів.
      Забороняється безпідставне відрахування дитини із дошкільного закладу.

 1. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

3.1. Дошкільний заклад працює у режимі п'ятиденного робочого тижня. Вихідні дні: субота, неділя, святкові тощо.

         3.2.Щоденний графік роботи дошкільного закладу: з 08:00 год. до 18:30 год.
У дошкільному закладі цілодобові групи працюють 24 год.

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з Державною базовою програмою, навчально-методичними посібниками, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

З метою своєчасного виявлення, підтримки та розвитку обдарованості, природних нахилів та здібностей дітей, дошкільний заклад може організовувати освітній процес за одним чи кількома пріоритетними напрямами (художньо-естетичним, фізкультурно-оздоровчим, музичним, гуманітарним тощо), або проводити інноваційну діяльність, має право обирати програму з варіантних, затверджених Міністерством освіти і науки України.

4.1. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня - оздоровчий період.

4.2. Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3. План роботи дошкільного закладу схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується завідуючим дошкільного закладу і погоджується з Управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради.
        План роботи закладу на оздоровчий період погоджується з Тернопільською міською санітарно- епідеміологічною службою.

4.4. У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.5. Навчально-виховний процес у дошкільному закладі здійснюється за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України, відповідно до специфіки груп та нозології дітей.

4.6. Дошкільний заклад може надавати додаткові освітні послуги, які не визначені державною базовою програмою, лише на основі угоди з батьками або особами, які їх заміняють, у межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного Міністерством освіти і науки України спільно з Міністерством охорони здоров'я України.

4.7. Відмова батьків або осіб, які їх замінюють від запропонованих додаткових платних освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини із дошкільного закладу.

4.8.Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках Державної базової програми.

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

5.1. Організацію харчування у дошкільному закладі здійснює завідуючий.

5.2. Забезпечення продуктами харчування дошкільного закладу здійснюється юридичними та фізичними особами відповідно до санітарно-гігієнічних норм і правил під контролем завідуючого дошкільним закладом у порядку, визначеному чинним законодавством України.

5.3. Дошкільний заклад забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту та розвитку, з дотриманням натурального набору продуктів, визначеного Міністерством охорони здоров'я України спільно з Міністерством освіти і науки України та за погодженням з Міністерством фінансів України.

5.4. У дошкільному закладі встановлено 3-х разове харчування у всіх вікових групах. Може здійснюватися і 4-х разове харчування у 10,5-ти годинних групах та цілодобових групах.

5.5. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та завідуючого дошкільного закладу.

 1. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ
  У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

6.1. Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється Тернопільською міською дитячою комунальною лікарнею на безоплатній основі та медичними працівниками, які входять до штату дошкільного закладу. Медичне обслуговування передбачає проведення обов’язкових медичних оглядів, надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації( у  разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.

6.2.До основних обов’язків медичних працівників належать:

 • Моніторинг за станом здоров'я, фізичного та нервово-психологічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;
 • організація та проведення медичних оглядів, у тому числі поглиблених, профілактичних лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності;
 • здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотримання раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження;
 • медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідеміологічного режиму;
 • проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють та працівників закладу.

    Дошкільний заклад надає приміщення та забезпечує належні умови для медичного персоналу та проведення лікувально-оздоровчої, корекційно-відновлювальної роботи, інших лікувально-профілактичних  заходів.

 1. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному закладі є: діти дошкільного віку, завідуючий, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів та няні-санітарки, Батьки або особи, які іх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: грамоти, подяки, нагороди, премії.

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

 • безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
 • захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;
 • захист від будь-яких форм експлуатації та дій. які шкодять здоров'ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;
 • здоровий спосіб життя.

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу;
 • звертатися до відповідних посадових осіб Управління освіти і науки Тернопільської міської ради з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
 • брати участь у покращанні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази дошкільного закладу;
 • відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;
 • захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

7.5.Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

 • своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі до 10 числа поточного місяця;
 • своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;
 • слідкувати за станом здоров'я дитини.

7.6. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

7.7. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту" іншими нормативно-правовими актами, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.8. Педагогічні працівники мають право:

 • на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;
 • брати участь у роботі органів самоврядування дошкільного закладу;
 • на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;
 • проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу ;
 • вносити пропозиції щодо поліпшення роботи дошкільного закладу;
 • на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до чинного законодавства України;
 • об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не оборонена чинним законодавством України;
 • на захист професійної честі та власної гідності;
 • інші права, що не суперечать чинному законодавству України.

7.9. Педагогічні працівники зобов'язані:

 • дотримуватися цього Статуту, Правил внутрішнього трудового розпорядку, умов контракту чи трудового договору ;
 • дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків або осіб які їх замінюють;
 • забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства;
 • брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов'язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;
 • виконувати накази та розпорядження адміністрації дошкільного закладу.

Права, обов'язки, соціальні гарантії інших працівників дошкільного закладу регулюються трудовим законодавством та Правилами внутрішнього трудового розпорядку дошкільного закладу.

7.10.Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу та звільняються з роботи завідуючим дошкільного закладу.

7.11.Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я дитини згідно із чинним законодавством України.

7.12.Працівники дошкільного закладу у відповідності до статті 26 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" проходять періодичні безоплатні медичні огляди два рази на рік.

7.13. Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації яка здійснюється, як правило, один раз на п'ять років, у порядку, визначеному Міністерством освіти і науки України.

7.14. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов'язків, умови Колективного договору (контракту) або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства України.

 1. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

8.1.Управління дошкільним закладом здійснюється Тернопільською міською радою та Управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради.

         8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідуючий, який призначається і звільняється з посади начальником Управління освіти і науки Тернопільської міської ради з дотриманням норм чинного законодавства України.

8.3.На посаду завідуючого дошкільного закладу призначається особа, яка є громадянином України, має відповідну вищу педагогічну освіту не нижче освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр", стаж педагогічної роботи у галузі дошкільної освіти не менше, як 3 роки, а також організаторські здібності та стан здоров'я якої не перешкоджає виконанню його професійних обов'язків.

8.4.Завідуючий дошкільного закладу:

 • відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту", та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
 • здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;
 • діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає правочини з юридичними та фізичними особами;
 • розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;
 • приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;
 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;
 • - затверджує штатний розклад за погодженням із засновником дошкільного закладу;
 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
 • затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;
 • забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
 • контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
 • підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно- експериментальну роботу педагогів;
 • організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
 • щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного навчального закладу на загальних зборах колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

8.5.Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі педагогічна рада.
       До складу педагогічної ради входять завідуючий і його заступники, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів.
    Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.
     Головою педагогічної ради є завідуючий дошкільним закладом.

8.6.Педагогічна рада дошкільного закладу:

 • розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;
 • організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;
 • приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

8.7.Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути меншою 4-х разів на рік.

8.8. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу дошкільного закладу та  батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.
      Делегатів загальних зборів з правом вирішального голосу обирають із таких категорій: працівники  дошкільного закладу обираються зборами трудового колективу, а із числа батьків або осіб, які їх замінюють, обираються батьківськими зборами.
       Кожна категорія обирає однакову кількість кандидатів.
       Визначається наступна кількість делегатів:

 • від працівників дошкільного закладу - 10 осіб;
 • від батьків або осіб, які їх замінюють - 10 осіб.

     Термін повноважень делегатів становить 3 роки.
     Загальні збори правомочні, якщо у їх засіданні беруть участь не менше половини делегатів кожної із категорій.
     Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.
          Право скликання загальних зборів мають голова педагогічної ради дошкільного закладу, не менше 1/3 загальної кількості делегатів загальних зборів.

8.9. Загальні збори:

 • обирають раду дошкільного закладу, її членів, встановлюють терміни її повноважень;
 • заслуховують звіт завідуючого дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;
 • розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;
 • затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.

8.10. У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.
     Представництво в раді та загальна її чисельність визначається загальними зборами дошкільного закладу.
     Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами. На чергових виборах ради, її склад оновлюється не менше, ніж на третину.
     Кількість засідань ради визначається їх доцільністю, але має бути не меншою, ніж 4 рази на рік.
     Засідання ради дошкільного закладу є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її 1 членів (працівники дошкільного закладу, батьки, засновники, спонсори та інші).
      Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного  процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

8.11. У дошкільному закладі може діяти піклувальна рада - орган самоврядування, який формується з  представників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, і окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу.
      Піклувальна рада у складі 7 осіб створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільного закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.

8.12. Основними завданнями піклувальної ради є:

 • співпраця з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі;
 • сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного закладу;
 • сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;
 • сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров'я учасників навчально-виховного процесу;
 • організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників дошкільного закладу;
  • всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та дошкільним закладом;
  • сприяння соціально-правової, захисту учасників навчально-виховного процесу.
  1. МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

  9.1. Матеріально-технічна база дошкільного закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена у балансі дошкільного закладу.

  9.2. Власником майна дошкільного закладу є Тернопільська міська рада. Майно дошкільного закладу знаходиться у його повному господарському віданні або оперативному управлінні, відповідно до рішення про заснування, укладених ним правочинів та чинного законодавства України.

           9.3. Дошкільний заклад користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотриманням вимог та норм з їх охорони відповідно до чинного законодавства України.

  9.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна дошкільного закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством України. Збитки, завдані дошкільному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до укладених між ними правочинів та відповідно до чинного законодавства України.

  9.5.Для забезпечення навчально-виховного процесу, база дошкільного закладу складається із групових блоків, музичного, спортивного, актового залів, медичного та методичного кабінетів, харчоблоку, пральні, приміщення для технічного та навчально-допоміжного персоналу тощо. На земельній ділянці дошкільного закладу можуть розміщуватися спортивні та ігрові майданчики, навчально-дослідна ділянка, господарські будівлі тощо.

  1. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

           10.1. Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу здійснюється на основі його кошторису.
        Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:

  • міського бюджету в розмірі, передбаченому нормативами фінансування;
  • батьків або осіб, які їх замінюють;
  • отримані за надання платних послуг;
  • отримані від надання в оренду приміщень;
  • добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб.

  10.2. Дошкільний заклад за погодженням із засновником має право:

  • придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;
  • отримувати допомогу від фізичних або юридичних осіб;
  • здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із чинним законодавством України.

  10.3.Статистична звітність про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

  10.4.Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається чинним законодавством України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та органів самоврядування, яким підпорядковується дошкільний заклад.
       За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію.

  10.5. Дошкільний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.
           Дошкільний заклад має право укладати угоди про співробітництво із дошкільними закладами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

  11.КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

  11.1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

  11.2.Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсяг дошкільної освіти здійснюється місцевими органами виконавчої влади, Управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради.

  11.3. У період між атестацією проводиться перевірка (інспектування) дошкільного закладу з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірка з питань, не пов’язаних із навчально-виховною діяльністю, проводиться засновником відповідно до чинного законодавства України.

  1. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ АБО ЛІКВІДАЦІЇ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

  12.1. Припинення діяльності дошкільного закладу відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації дошкільного закладу за рішенням Засновника в установленому законодавством України порядку.

  12.2. При ліквідації дошкільного закладу звільненим працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів згідно з чинним законодавством про працю.

  12.3. У разі ліквідації дошкільного закладу його активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

  12.4. Дошкільний заклад вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру підприємств, організацій, установ України.

  12.5. Про реорганізацію дошкільного закладу уся сукупність його прав і обов’язків переходить до правонаступника. 


   
© 2019-2020.