^Back To Top

ПОЛОЖЕННЯ про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Схвалено :                                                                    Затверджено :

педагогічною радою                                                   наказом № 7 від 04.01.2021р.

ТДНЗ№2 «Тепла долоня»                                      Завідувач ТДНЗ№2 «Тепла долоня»

протокол № 2  від 09.12.2020р.                              ______________Н.І. Безкоровайна

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про внутрішню систему забезпечення якості освіти

 Тернопільського дошкільного навчального закладі №2 «Тепла долоня»

Тернопільської міської ради

Тернопільської област

 

 

 

 

2021

 

І. Загальні положення.

1.1. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в ТДНЗ№2 «Тепла долоня» розроблено відповідно до вимог частини третьої статті 41 «Система забезпечення якості освіти» Закону Українивід 05 вересня 2017 року № 2145-VІІІ «Про освіту», Закону України від 06.09.2018 року «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, наказ МОН, МОЗ України  « Про затвердження порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальнихзакладах від 06.02.2015року №104/52, Статуту ТДНЗ №2 та регламентує систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти – далі  ВСЗЯО) у ТДНЗ №2 «Тепла долоня».

Система внутрішнього забезпечення якості освіти - це діяльність з інформаційного забезпечення управління освітньою організацією, заснованою на систематичному аналізі якості реалізації освітньої діяльності, його ресурсного забезпечення та його результатів.

         У системі внутрішнього забезпечення якості освіти ТДНЗ№2 «Тепла долоня»  ключовими критеріями є:

 • усебічний розвиток дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних і фізичних особливостей, культурних потреб, формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого досвіду, в т.ч. дітей з ООП;
 • якісний склад та ефективність роботи педагогічних працівників;
 • оптимальне матеріально-технічне, навчально-методичне, психолого-педагогічне, медико-соціальне забезпечення якісної організації освітнього процесу;
 • дієва система управління закладом.

Положення про внутрішню систему формується з урахуванням таких етапів:

 • визначення компонентів внутрішньої системи;
 • забезпечення функціонування компонентів внутрішньої системи;
 • самооцінювання освітніх і управлінських процесів ТДНЗ №2 для їх подальшого вдосконалення.

Компонентами внутрішньої системи є:

 • стратегія (політика) ВСЗЯО;
 • організаційно-функціональна структура;
 • процедури ВСЗЯО та освітньої діяльності педагогічних працівників;
 • умови якісної організації освітнього процесу;
 • процеси і системи управління закладом;
 • системи та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 • визначення принципів та процедур забезпечення якості освіти;
 • здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
 • щорічне оцінювання здобувачів освіти, загальне оприлюднення критеріїв, правил і процедур оцінювання здобувачів освіти;
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі інклюзивного навчання;
 • забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом, закладом освіти;
 • забезпечення публічності інформації про освітні програми;
 • забезпечення ефективної системи академічної доброчесності;
 • оприлюднення критеріїв, правил і процедур оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників;
 • оприлюднення критеріїв, правил і процедур оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу.

Колегіальним органом ТДНЗ №2 «Тепла долоня», який визначає систему та

затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, є педагогічна рада. Моніторинг системи внутрішнього забезпечення якості здійснюється адміністрацією закладу.

Положення поширюється на діяльність всіх педагогічних працівників, що здійснюють освітню діяльність, в тому числі педагогічних працівників, які працюють за сумісництвом.

         Заклад працює у взаємодії з усіма суб’єктами, до яких  відносяться:

 • здобувачі освіти та їх батьки;
 • педагогічні працівники;
 • засновник Тернопільська міська рада;
 • органи, що здійснюють управління у сфері освіти;
 • громадськість.

Глосарій:

 • заклад освіти – юридична особа публічного права, основним видом діяльності якої є освітня діяльність;
 • засновник закладу освіти – Управління освіти і науки Тернопільської міської ради в Тернопільській області;
 • здобувачі освіти – вихованці, що здобувають освіту;
 • індивідуальна програма розвитку – документ, що забезпечує індивідуалізацію навчання особи з особливими освітніми потребами, закріплює перелік необхідних психолого-педагогічних, корекційних потреб/послуг для розвитку дитини та розробляється групою фахівців з (ІРЦ) обов’язковим залученням батьків дитини, з метою визначення конкретних навчальних стратегій і підходів до навчання, а також  командою психолого-педагогічного супроводу;
 • інклюзивне навчання – система освітніх послуг, гарантованих державою, що базується на принципах толерантності, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників;
 • інклюзивне освітнє середовище – сукупність умов, способів і засобів їх реалізації для спільного навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей;
 • компетентність – динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити подальшу навчальну діяльність;
 • освітній процес – система науково-методичних і педагогічних заходів спрямованих на розвиток особистості шляхом формування та застосування її компетентності;
 • освітня діяльність – діяльність суб’єкта освітньої діяльності, спрямована на організацію, забезпечення та реалізацію освітнього процесу у освіті;
 • освітня послуга – комплекс визначених законодавством, освітньою програмою та /або договором дії суб’єкта освітньої діяльності, що мають визначену вартість та спрямовані на досягнення здобувачем освіти очікуваних результатів навчання;
 • освітня програма – єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих для досягнення визначених результатів навчання;
 • особа з особливими освітніми потребами – особа, яка потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення її права на освіту;
 • педагогічна діяльність – інтелектуальна, творча діяльність педагогічного (науково-педагогічного) працівника або самозайнятої особи у формальній та/ або неформальній освіті, спрямована на навчання, виховання розвитку особистості, її загальнокультурних, громадських та/ або професійних компетентностей;
 • результати навчання – знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, набуті і процесі навчання, виховання та розвитку, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після завершення освітньої програми або окремих освітніх компонентів;
 • система освіти – сукупність складників освіти, рівнів і ступенів освіти, кваліфікацій, освітніх програм, стандартів освіти, ліцензійних умов, закладів освіти та інших суб’єктів освітньої діяльності, учасників освітнього процесів органів управління у сфері освіти, а також нормативно-правових актів, що регулюють відносини між ними;
 • суб’єкт освітньої діяльності, фізична або юридична особа (заклад освіти, підприємництво, установа, організація), що провадить освітню діяльність;
 • універсальний дизайн у сфері освіти – дизайн предметів, навколишнього середовища, освітніх програм та послуг, що забезпечує їх максимальну придатність для використання всіма особами без необхідної адаптації чи спеціального дизайну;
 • якість освіти – відповідність результатів навчання вимогам, встановлених законодавством, відповідним стандартом освіти та /або договором про надання освітніх послуг;
 • якість освітньої діяльності – рівень організації, забезпечення та реалізації освітнього процесу, що забезпечує здобуття особами якісної освіти та відповідає вимогам, встановленим законодавством та /або договором про надання освітніх послуг.          

  2.Стратегія (Політика) ВСЗЯО

Політика в управлінні закладом передбачає визначення мети, завдань та принципів управління.

2.1.Основна мета ВСЗЯО

Основна мета внутрішньої системи освіти закладу складається в об’єднанні й інтеграції організаційних, методичних, кадрових зусиль і ресурсів ДНЗ №2 «Тепла долоня» з урахуванням різноманітних факторів та умов для досягнення високої якості освітнього процесу та його результатів, що відповідають кращим зразкам і відповідним стандартам, гарантує якість дошкільної освіти та формує довіру суспільства до якості освіти.

2.2. Основні завданняВСЗЯО

Основні завдання ВСЗЯО передбачають розробку та дотримання в закладі вимог до визначення якісних результатів із наступних напрямків:

 • збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;
 • формування внутрішньої культури особистості в контексті рідної культури, мови, поваги до традицій і звичаїв народу, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
 • формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;
 • виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.
 • створення освітнього середовища для оптимального розвитку кожного вихованця, відповідно до його задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;
 • забезпечення умов постійного професійного зростання та самореалізації педагогів;
 • актуалізація питань забезпечення умов, які сприяють якісній організації освітнього процесу та інклюзивній освіті;
 • отримання об’єктивної інформації про функціонування і розвиток закладу;
 • сприяння розвитку партнерських відносин всіх учасників освітнього процесу;
 • забезпечення інформаційної відкритості закладу;
 • запобігання проявам дискримінації, булінгу;
 • знаходження найоптимальніших чинників впливу на результативність освітнього процесу та впровадження їх в дію.

2.3.Основні принципиВСЗЯО

ТДНЗ №2 "Тепла долоня " керується принципами освітньої діяльності, що визначенні у Законі України  "Про освіту " (ст.6), а саме:

 • дитиноцентризму;
 • автономності;
 • системності;
 • цілісності,
 • вдосконаленню;
 • партнерству;
 • відкритості та прозорості;
 • гнучкості та адаптивності;
 • інноваційності;
 • відповідності Базовому компоненту дошкільної освіти;
 • відповідальності та забезпечення якості освіти і якості освітньої діяльності;
 • системності в управлінні якістю на всіх стадіях освітнього процесу;
 • демократизації в освітній діяльності;
 • здійснення обґрунтованого моніторингу якості;
 • готовності суб’єктів освітньої діяльності до ефективних змін;
 • відкритості інформації на всіх етапах забезпечення якості системи забезпечення якості освітньої діяльності.

2.4.Процедури ВСЗЯО

Процедури ВСЗЯО  ТДНЗ №2 "Тепла долоня" відбувається з:

 • урахуванням вимог та інтересів усіх учасників процесів із забезпечення якості освіти;
 • компетентного підходу до формування мети, змісту та результатів навчання;
 • практичної спрямованості освітнього процесу;
 • сприянням системи внутрішнього моніторингу підвищенню якості освіти в дошкільному закладі;
 • активної участі усіх працівників закладу у реалізації стандартів із забезпечення якості освіти.

2.5. Основні напрямки ВСЗЯО

Основними напрямками політики із забезпечення якості освітньої діяльності в закладі освіти є :

 • якість освіти;
 • рівень професійної компетентності педагогічних працівників і забезпечення їх вмотимованості до підвищення якості освітньої діяльності;
 • якість реалізації комплексної і парціальної програм, вдосконалення змісту, форм та методів освітньої діяльності.
 • удосконалення планування освітньої діяльності;
 • підвищення якості знань здобувачів освіти;
 • посилення кадрового потенціалу закладу та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу та підтримки здобувачів освіти;
 • розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності управління освітнім процесом;
 • публічності, інформації про діяльність закладу;
 • створення систем запобігання та виявлення академічної недоброчесності в діяльності педагогічних працівників.

 

 1. Організаційно-функціональна структура ВСЗЯО

Модернізація та трансформація ВСЗЯО неможливі без партнерської діяльності усіх фахівців закладу.

Організаційно-функціональна структура ВСЗЯО складається із суб’єктів, які здійснюють або включені в процеси оцінювання якості освіти та інтерпретації отриманих результатів: адміністрація закладу; тимчасові структури (творчі ініціативні групи педагогів, групи моніторингу); педагогічна рада. Визначені можливі повноваження кожного суб’єкта у межах законодавства. 

Адміністрація закладу уповноважена:

 • формувати блок локальних документів, що регулюють функціонування ВСЗЯО закладу та додатків до них, представляє їх на засіданні педагогічної ради, після схвалення педагогічною радою керівник затверджує і контролює їх виконання;
 • готувати пропозиції спрямованні на вдосконалення ВСЗЯО у закладі, бере участь у заходах щодо змісту пропозицій;
 • організовувати проведення у закладі дошкільної освіти контрольно-оцінних процедур;
 • забезпечувати умови для підготовки педагогів закладу і громадських експертів до здійснення контрольно-оцінних процедур;
 • організовувати та здійснювати систему моніторингу якості освіти: збір, оброку, зберігання та надання інформації про стан і динаміку розвитку;
 • формувати інформаційно-аналітичні матеріали за результатами оцінки якості освіти та надає інформацію про якість освіти на різні рівні системи управління;
 • ухвалювати управлінські рішення щодо розвитку якості освіти на основі    аналізу результатів, отриманих в процесі реалізації ВСЗЯО.

3.2. Враховуючи, що ТДНЗ №2 "Тепла долоня" є закладом комбінованого типу з порушенням слуху та мови, з інклюзивним навчанням, психологічна служба уповноважена:

 • спостерігати за процесом адаптації дітей раннього віку та інших новоприбулих дітей;
 • здійснювати в команді психолого-педагогічного супроводу діагностику стану пізнавальної, емоційно-вольової, особистісної сфер дитини з особливими освітніми потребами;
 • проводити анкетування педагогів про емоційний стан новоприбулих дітей в групі;
 • здійснювати психологічну діагностику пізнавальної сфери старшого дошкільника та його готовність до школи;
 • інтерпретувати результати психологічної діагностики, робити висновки та прогнози, формувати та надавати рекомендації учасникам освітнього процесу.

 

4.Процедури ВСЗЯО

Практика діяльності ТДНЗ засвідчує, що внутрішній контроль, який має низку видів, форм та етапів проведення, які є циклічними та сприяють регулюванню як освітнього процесу, так і інших показників діяльності закладу, передбачає використання методів оцінювання, зокрема діагностичних процедур оцінювання динаміки розвитку вихованців, а отже, якості освіти. Відповідно до Положення ВСЗЯО ми виокремили дві процедури: «Внутрішній контроль якості освітньої діяльності» та «Внутрішній моніторинг якості освіти».

4.1 Процедура Контролю у ТДНЗ№2 «Тепла долоня» визначається логічним та доцільним об’єднаннями видів та змісту контролю. Під час планування контролю застосовується технологічний прийом – розробляються циклограми, відповідно до методичних рекомендацій. Педколектив закладу – за внутрішній контроль як експертизу.

4.2 Процедура моніторингу будується відповідно до визначених у закладі дошкільної освіти напрямів.

4.3 Для процедури контролю та моніторингу з урахуванням напрямів, тем та змісту добираються доцільні методи та джерела отримання інформації.

4.4 Моніторинг є методом та формою контролю.

У ТДНЗ №2 «Тепла долоня» початковий етап контролю результатів навчання здобувачів освіти здійснюється у вересні, підсумковий – у травні, з метою оцінювання складових компетентності під час усіх видів занять, базових життєвих компетенцій.

Поточні результати навчальних досягнень здобувачів освіти фіксуються у журналах діагностичних даних і доступні для перегляду та аналізу адміністрацією, практичним психологом закладу та батьками.

Підсумковий контроль в результаті навчання здобувачами освіти здійснюється у формі підсумкової діагностики, моніторингу підготовки до шкільного навчання, а також під час підсумкових занять.

Підсистема забезпечення та моніторингу якості освітньої діяльності садочку містить такі процедури:

 • забезпечення доступності інформації щодо результатів діяльності закладу на сайті закладу, груп батьків по групах у вайбері;
 • встановлення зворотного зв’язку з учасниками освітнього процесу (опитування батьків, педагогів);
 • сприяння підвищенню кваліфікації педагогічних кадрів;
 • постійне удосконалення інформаційної системи для створення ефективного інформаційного освітнього середовища, запобігання та виявлення плагіату в роботах педагогів.

Результати процедур ВСЗЯО мають бути опрацьованими, діяльність оцінена та оприлюднена.

Форми висвітлення опрацьованої інформації та оприлюднення результатів контролю та моніторингу:

 • аналітична доповідь на засіданні педагогічної ради;
 • звіт керівника на загальних зборах(конференції) колективу;
 • проблемний аналіз-комплексне самоаналіз функціонування та розвитку закладу дошкільної освіти;
 • аналіз підсумків діяльності ТДНЗ№2 «Тепла долоня» за навчальний рік та літній період (щорічно).

Відповідно до цих форм представляємо документи та матеріали, які засвідчують системність реалізації процедур ВСЗЯО.

Документи:

 • Освітня програма ТДНЗ №2 «Тепла долоня»;
 • План роботи ТДНЗ №2 «Тепла долоня» на навчальний рік та літній період;
 • План організації освітнього процесу (по групах);
 • Протоколи засідань педагогічної ради, загальних зборів;
 • Накази:
 • Матеріали Проблемний (комплексний) аналіз;
 • Аналіз підсумків діяльності ТДНЗ №2 «Тепла долоня» на навчальний рік;
 • Циклограма внутрішнього контролю ТДНЗ №2 «Тепла долоня» на навчальний рік;
 • Методика(и) моніторингових досліджень за напрямками діяльності.

4.5.Характеристика чинної внутрішньої системи забезпечення якості освіти в ТДНЗ №2 «Тепла долоня»:

Зміст внутрішньої системи якості освіти закладу формується та реалізується за напрямами: «Освітнє середовище», «Педагогічна діяльність», «Здобувачі освіти», «Результати навчання, виховання», «Управління закладом освіти», «Формування іміджу сучасного закладу освіти», «Інклюзивне навчання дошкільників в контексті дитиноцентризму».

Напрям «Освітнє середовище» відображає забезпечення якісних показників розвитку вихованців закладу. В ТДНЗ №2«Тепла долоня» забезпечуються сприятливі умови навчання, виховання та перебування дітей, а саме: облаштування осередків освітнього середовища, наповнення  їх ігровим та дидактичним матеріалом, створення ресурсної кімнати для дітей з особливими освітніми потребами спортивна та музичні зали, логопедичні кабінети, кабінет психолога.

Для ефективного функціонування закладу створюється єдиний інформаційний простір через інформаційну базу даних програми «КУРС Дошкілля».

При оцінюванні якості освітнього процесу можуть використовуватися комплексні технології для обробки результатів моніторингу.

Для обміну інформацією з якості освітнього процесу використовується відео-аудіо-і магнітні носії інформації, розмножувальна техніка.

Для забезпечення більш широких і різноманітних зв’язків закладу із зовнішнім середовищем, у тому числі доступу до різних баз даних, джерел інформації ТДНЗ №2 «Тепла долоня»  підключено до швидкісного інтернету.

Для забезпечення створення єдиного інформаційного поля функціонує сайт закладу dolonku.te.ua

У напрямі «Педагогічна діяльність» визначені критерії, оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників у ТДНЗ №2«Тепла долоня»:

 • стан забезпечення кадрами відповідно фахової освіти;
 • освітній рівень педагогічних працівників;
 • результати атестації;
 • систематичність підвищення кваліфікації;
 • наявність педагогічних знань, почесних нагород;
 • наявність авторських програм, посібників, методичних рекомендацій, статей тощо;
 • участь в експериментальній діяльності;
 • результати освітньої діяльності;
 • оптимальність розподілу педагогічного навантаження;
 • показники плинності кадрів.

З метою вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення,

розширення й оновлення професійних компетентносте організовується підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

         Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту» та Порядку підвищення кваліфікації педагогічних на науково-педагогічних працівників (Постанова КМУ від 21.08.2019р. №800). Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника дошкільного закладу освіти не може бути меншою за 120 годин, за п’ять років.

         Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється за такими видами:

 • довгострокове підвищення кваліфікації - курси;
 • короткострокове підвищення кваліфікації: семінари, семінари-практикуми, тренінги, конференції, «круглі столи» тощо.

Щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників затверджує педагогічна рада закладу.

Показником ефективності та результативності діяльності педагогічних працівників є їх атестація.

Атестація педагогічних працівників є обов'язковою і здійснюється один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників наказ МОН №930 від 06.102010р., МОН (зі змінами) №14/73 від 12.12.2011р., наказ МОН №11/35 від 08.08.2013р.

Напрям «Здобувачі освіти. Результати навчання, виховання» здійснюється шляхом моніторингу і узагальнення його результатів за освітніми лініямиБазового компоненту дошкільної освіти.

Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти, здійснюючи моніторингові дослідження щодо рівня розвитку компетенцій дошкільників, використовують підготовлений інструментарій (анкети, діагностичні карти), оцінюють результативність освітнього процесу та виявляють фактори, що впливають на його ефективність. Результат моніторингу узагальнюється педагогічними працівниками в текстовому, табличному та графічному вигляді.Саме освітній моніторинг допомагає відстежити динаміку змін в освітній системі, спрямувати її розвиток на запланований результат.

Напрям «Управління закладом освіти» забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Критеріями ефективності управлінської діяльності є:

 • наявністьнормативних документів, де закріплені вимоги за якістю освітнього
 • процесу (модель випускника, програма розвитку і т.д.);
 • оптимальність та дієвість управлінських рішень;
 • керованість процесу управління забезпеченням функціонування внутрішньої

системи забезпечення якості освіти (наявністьпідрозділу або посадової особи, які відповідають за управління якістю освітнього процесу);

 • формування освітньої програми закладу освіти (раціональність використання
 • інваріантної, варіативної складової);
 • підвищення показника відповідності засвоєних здобувачами освіти рівня та обсяг знань, умінь, навичок, інших компетентносте вимогам стандартів освіти;
 • наявність та ефективність системи моральних стимулів для досягнення високого рівня якості освітнього процесу.

Напрям «Формування іміджу сучасного закладу освіти» в ТДНЗ №2 «Тепла долоня» здійснюється шляхом оприлюднення інформації про якість освітнього процесу, освітньої діяльності на сайті закладу:

 • статут закладу освіти;
 • ліцензійне провадження освітньої діяльності;
 • структура та органи управління закладу освіти;
 • кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;
 • освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
 • територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником;
 • мова освітнього процесу;
 • результати моніторингу якості освіти;
 • річний звіт про діяльність закладу освіти;
 • правила прийому до закладу освіти;
 • умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
 • інша інформація,що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

Публічність освітньої діяльності закладу може здійснюватися публікаціями педагогічних працівників, батьків у засобах масової інформації, друкування продукції педагогічних працівників у фахових виданнях.

Формуванню позитивного іміджу закладу можуть сприяти іміджеві заходи на рівні громади, регіону тощо.

Публічна інформація про розвиток закладу забезпечується шляхом проведення щорічного звіту на нараді при завідувачі та загальних батьківських зборах.

 1. Критерії, правила й процедури ВСЗЯО здобувачів дошкільної освіти

Моніторинг індивідуального розвитку здобувачів дошкільної освіти дає змогу визначити динаміку їх розвитку та рівень компетентності. Це дає можливість оцінити індивідуальні та групові результати організованого педагогами освітнього процесу.

Критеріями ефективності ВСЗЯО є:

 • відповідність досягнень здобувачів освіти державним вимогам до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6 (7) років, сумарного кінцевого показника набутих дитиною компетенцій перед її вступом до школи;
 • відповідність узагальнених показників результату освітньої роботи (сформованість певного виду компетенцій) змісту освітніх ліній, визначених інваріантною складовою Базового компонента дошкільної освіти;
 • ефективність реалізації варіативної складової змісту дошкільної освіти відповідно до індивідуальних інтересів, потреб і можливостей дітей, запитів і побажань батьків, наявних умов розвитку дошкільників;
 • якісний склад та ефективність роботи педагогічних працівників;
 • показник наявності освітніх, методичних та матеріально-технічних ресурсів для забезпечення якісного освітнього процесу.
 1. Критерії, правила і процедури діяльності ВСЗЯОпедагогічних працівників ТДНЗ №2 

Критеріями є - знайти найкращий досвід у закладі, шукати й освоювати нововведення, що сприяють якісним змінам в організації освітнього процесу. Це безпосередньо пов’язано з людиною, яка проводить ці зміни і є учасником змін. Тому важливою є професійна компетентність педагога, в основі якої лежить його особистісний та професійний розвиток. Отже, вивчення професійної діяльності педагогів, яка впливає на якість освіти дошкільнят, здійснюється регулярно: під час атестаційного  та міжатестаційного періодів.

Результатом оцінювання професійної компетентності педагога в атестаційний період є підсумки атестації відповідно до Порядку підвищення кваліфікації. Результат оцінювання у міжатестаційний період – побудова індивідуального проектного плану розвитку професійної компетентності педагога на навчальний рік, в якому передбачена цілеспрямована методична допомога.

Під час розроблення системи оцінювання якості професійної діяльності педагогів спираємось на трудові професійні функції, визначені законодавством, та тенденції в оцінці якості дошкільної освіти на сучасному етапі. Та пріоритет маємо надавати більше самооцінюванню, ніж оцінюванню.

Грамотний аналіз професіональної діяльності педагогів полягає в ухваленні конструктивних управлінських рішень щодо кадрової політики закладу.

Оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників у ТДНЗ №2 «Тепла долоня», це:

 • стан забезпечення кадрами відповідно фахової освіти;
 • освітній рівень педагогічних працівників ;
 • результати атестації;
 • систематичність підвищення кваліфікації;
 • наявність авторських програм, посібників, методичних рекомендацій, статей тощо;
 • результати освітньої діяльності;
 • оптимальність розподілу педагогічних навантажень;
 • показники плинності кадрів.
 1. Умови якісної організації освітнього процесу

Для якісної організації освітнього процесу та цікавого, комфортного перебування дітей у закладі важливу роль відіграють створені умови:матеріально-технічні, навчально-методичні, психолого-педагогічні, медико-соціальні та умови інклюзивної освіти. У Положенні визначені критерії таких умов і це:

 Матеріально-технічні умови:

 • безпечність, доступність і комфортність будівлі, приміщення, споруд, обладнання і території;
 • оснащеність групових приміщень, кабінетів сучасним обладнанням, меблями та засобами навчання;
 • дотримання вимог охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій;
 • використання джерел фінансування на утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу.

Критерії до оцінювання умов функціонування закладу та якісної організації освітнього процесу дібрано відповідно до критеріїв та індикаторів, рекомендованих Державною службою якості освіти.

   7.1.Забезпечення необхідними ресурсами освітнього процесу та створення комфортних умов для здобувачів освіти в ТДНЗ №2 «Тепла долоня» відповідає основним санітарно-технічним вимогам відповідно до наказу Мінагрополітики України від 02.10.2012р. №590  «Про затвердження Вимог що до розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів НАССР».

   7.2. У ТДНЗ №2 «Тепла долоня» є адміністративні кабінети, навчальні кабінети, сенсорна кімната, спортивна та актова зали, харчоблок. Будинки та споруди відповідають санітарно-гігієнічним нормам. Усі приміщення використовуються упродовж навчального року з повним навантаженням, утримуються в належному стані.

  7.3.  Матеріально-технічна  база ТДНЗ «Тепла долоня» відповідає нормам щодо реалізації освітнього процесу.

 7.4. У ТДНЗ №2 «Тепла долоня» створені умови для доступу до Інтернету.

 7.5.Освітньо-виховний процес забезпечено навчальною, методичною та науковою літературою на паперових та електронних носіях.

 1. Системи та процеси управління закладом дошкільної освіти

Під системою управління закладом освіти розуміємо науково обґрунтовані дії з боку адміністрації та педагогічного колективу, які спрямовані на раціональне використання наявних сил, часу і матеріальної бази, з метою здійснення ефективного освітнього процесу в ТДНЗ №2 «Тепла долоня».

Нами визначені чотири ключові системи управління:

 • планування та організація діяльності закладу та освітнього процесу;
 • ефективність кадрової політики;
 • організація єдиного інформаційного простору;
 • діяльність органів самоврядування.

Управлінський цикл проходить такі функції:  аналізування, планування, організація, контроль та регулювання. Управлінський цикл «забезпечення якості освіти» передбачає основні наскрізні процеси. Важливу роль у системі управління, що впливає на якість освітньої діяльності, відіграє сформована у закладі корпоративна культура.  Вона включає такі компоненти:

 • уявлення про місію (призначення) організації, її роль в суспільстві, основні цілі та завдання діяльності;
 • ціннісні установки – розуміння того, що можна допустити у діях й що неприпустимо, крізь призму яких оцінюють усі дії працівників;
 • моделі поведінки – варіанти регулювання – в різних ситуаціях, як звичайних, так і нестандартних;
 • стиль керівництва організацією – делегування повноважень, ухвалення важливих рішень, зворотній зв’язок тощо;
 • чинна система комунікації – обмін інформацією і взаємодія між структурними підрозділами організації і з зовнішнім світом, прийняті форми звернення « начальник-підлеглий» і «підлеглий - начальник»;
 • норми ділового спілкування між членами колективу і з представниками інших закладів, організації, представників влади, ЗМІ, широкої громадськості тощо;
 • шляхи розв’язання конфліктів – внутрішніх і зовнішніх;
 • прийняті в організації традиції і звичаї – привітання працівників з днем народження, спільні виїзди на природу тощо;
 • символіка організації – салоган, логотип, стиль одягу працівників.

8.1.Критерії ефективності управлінської діяльності щодо забезпечення функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти:

 • наявність нормативних документів, де закріплені вимоги за якістю освітнього процесу (модель випускника, і т.д.);
 • оптимальність та дієвість управлінських рішень;
 • керованість процесу управління забезпеченням функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти (наявність підрозділу або посадової особи, які відповідають за управління якістю освітнього процесу);
 • формування освітньої програми закладу освіти (раціональність використання інваріантної, варіативної складової, використання альтернативних програм);
 • підвищення показники відповідності засвоєних і набутих здобувачами освіти компетентності згідно вимог Базового компонента дошкільної освіти;
 • наявність та ефективність систем моральних стимулів для досягнення високого рівня якості освітнього процесу.
 1. Система й механізми забезпечення академічної доброчесності.

Фундаментальні цінності   для педколективу ТДНЗ №2 «Тепла долоня»  це – чесність, довіра, справедливість, повага, відповідальність, сміливість та дотримання етичних норм поведінки.

 1. Додатки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2019-2020.